แผนที่การเดินทาง

แผนที่เดินทางมาสำนัก

แผนที่การเดินทางสู่สำนักสหกิจศึกษา

สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

E-mail : coop@mail.rmutt.ac.th

หมายเหตุ  A = ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  b = สำนักสหกิจศึกษา ชั้นที่4 อาคารสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน