ผู้บริหารและบุคลากร

นายกิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล

ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา

โทร. 0-2549-3620

อีเมลล์ : kittiwann.n@en.rmutt.ac.th

 

นางสาววัชรี อุตตะมะ

งานโครงการ/นโยบายและแผน

โทร. 0-2549-3621

 

นางสาวพัชรา ขำสา

งานประชุม/ประชาสัมพันธ์

โทร. 0-2549-3620

 

นางสาววาสนา สง่างาม

บริหารงานทั่วไป/สถิติ
โทร. 0-2549-3622

 

นางสาวปวริศา  สุขภาคี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร. 0-2549-3621

 

สำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

โทร. 0-2549-3620-22 โทรสาร 0-2549-3623

อีเมลล์  coop@mail.rmutt.ac.th