แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

NameSizeHits
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ418.9 KiB1426
แบบสก ๐๑ แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา221.5 KiB4843
แบบสก ๐๒-แบบเสนองานสหกิจศึกษา279.1 KiB5520
แบบสก ๐๓-ใบสมัครงานสหกิจศึกษา155.6 KiB5793
แบบสก ๐๔-ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์193.3 KiB3904
แบบสก ๐๕-แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา153.8 KiB3263
แบบสก ๐๖-สัญญาเข้ารับการปฎิบัติงาน133.6 KiB3210
แบบสก ๐๗-แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน199.3 KiB4215
แบบสก ๐๘-แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา202.2 KiB3769
แบบสก ๐๙-แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา195.5 KiB4381
แบบสก ๑๐-แบบแจ้งการออกนิเทศ297.5 KiB2174
แบบสก ๑๒-แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา112.7 KiB2337
แบบสก ๑๓-แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา370.5 KiB3735
แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (PDF File)390.5 KiB4006
แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (Word File)379.5 KiB892
แบบสก ๑๕-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน205.9 KiB3562
แบบสก ๑๖-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์นิเทศ197.8 KiB3403
แบบสก ๑๗-แบบยินยอมให้เผยแพร่โครงงาน 132.3 KiB1692
แบบสก ๑๙ -ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (PDF File)180.3 KiB1079
แบบสก ๑๙ -ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (Word File)449.5 KiB532