แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

NameSizeHits
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ418.9 KiB2074
แบบสก ๐๑ แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา221.5 KiB6570
แบบสก ๐๒-แบบเสนองานสหกิจศึกษา314.5 KiB9473
แบบสก ๐๓-ใบสมัครงานสหกิจศึกษา155.6 KiB7811
แบบสก ๐๔-ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์193.3 KiB5351
แบบสก ๐๕-แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา153.8 KiB4311
แบบสก ๐๖-สัญญาเข้ารับการปฎิบัติงาน133.6 KiB3988
แบบสก ๐๗-แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน199.3 KiB5290
แบบสก ๐๘-แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา202.2 KiB4854
แบบสก ๐๙-แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา195.5 KiB5884
แบบสก ๑๐-แบบแจ้งการออกนิเทศ297.5 KiB2530
แบบสก ๑๒-แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา112.7 KiB2704
แบบสก ๑๓-แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา370.5 KiB4439
แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (PDF File)390.5 KiB4786
แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (Word File)379.5 KiB1544
แบบสก ๑๕-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน205.9 KiB4487
แบบสก ๑๖-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์นิเทศ197.8 KiB3951
แบบสก ๑๗-แบบยินยอมให้เผยแพร่โครงงาน 132.3 KiB2828
แบบสก ๑๙ -ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (PDF File)180.3 KiB2693
แบบสก ๑๙ -ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (Word File)449.5 KiB1130