แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

NameSizeHits
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ418.9 KiB1790
แบบสก ๐๑ แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา221.5 KiB5439
แบบสก ๐๒-แบบเสนองานสหกิจศึกษา314.5 KiB6367
แบบสก ๐๓-ใบสมัครงานสหกิจศึกษา155.6 KiB6487
แบบสก ๐๔-ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์193.3 KiB4426
แบบสก ๐๕-แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา153.8 KiB3669
แบบสก ๐๖-สัญญาเข้ารับการปฎิบัติงาน133.6 KiB3616
แบบสก ๐๗-แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน199.3 KiB4717
แบบสก ๐๘-แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา202.2 KiB4309
แบบสก ๐๙-แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา195.5 KiB5063
แบบสก ๑๐-แบบแจ้งการออกนิเทศ297.5 KiB2365
แบบสก ๑๒-แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา112.7 KiB2533
แบบสก ๑๓-แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา370.5 KiB4099
แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (PDF File)390.5 KiB4441
แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (Word File)379.5 KiB1256
แบบสก ๑๕-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน205.9 KiB4165
แบบสก ๑๖-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์นิเทศ197.8 KiB3741
แบบสก ๑๗-แบบยินยอมให้เผยแพร่โครงงาน 132.3 KiB2214
แบบสก ๑๙ -ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (PDF File)180.3 KiB1410
แบบสก ๑๙ -ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (Word File)449.5 KiB692