แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

NameSizeHits
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ418.9 KiB1583
แบบสก ๐๑ แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา221.5 KiB4992
แบบสก ๐๒-แบบเสนองานสหกิจศึกษา314.5 KiB5773
แบบสก ๐๓-ใบสมัครงานสหกิจศึกษา155.6 KiB5947
แบบสก ๐๔-ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์193.3 KiB4020
แบบสก ๐๕-แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา153.8 KiB3394
แบบสก ๐๖-สัญญาเข้ารับการปฎิบัติงาน133.6 KiB3396
แบบสก ๐๗-แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน199.3 KiB4454
แบบสก ๐๘-แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา202.2 KiB4033
แบบสก ๐๙-แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา195.5 KiB4688
แบบสก ๑๐-แบบแจ้งการออกนิเทศ297.5 KiB2255
แบบสก ๑๒-แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา112.7 KiB2429
แบบสก ๑๓-แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา370.5 KiB3937
แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (PDF File)390.5 KiB4303
แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (Word File)379.5 KiB1164
แบบสก ๑๕-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน205.9 KiB4045
แบบสก ๑๖-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์นิเทศ197.8 KiB3645
แบบสก ๑๗-แบบยินยอมให้เผยแพร่โครงงาน 132.3 KiB2006
แบบสก ๑๙ -ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (PDF File)180.3 KiB1157
แบบสก ๑๙ -ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (Word File)449.5 KiB567