แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

NameSizeHits
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ418.9 KiB3000
แบบสก ๐๑ แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา221.5 KiB11201
แบบสก ๐๒-แบบเสนองานสหกิจศึกษา314.5 KiB14909
แบบสก ๐๓-ใบสมัครงานสหกิจศึกษา155.6 KiB13327
แบบสก ๐๔-ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์193.3 KiB9314
แบบสก ๐๕-แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา153.8 KiB7094
แบบสก ๐๖-สัญญาเข้ารับการปฎิบัติงาน133.6 KiB5682
แบบสก ๐๗-แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน199.3 KiB8742
แบบสก ๐๘-แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา202.2 KiB7770
แบบสก ๐๙-แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา195.5 KiB9083
แบบสก ๑๐-แบบแจ้งการออกนิเทศ297.5 KiB3109
แบบสก ๑๒-แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา112.7 KiB3403
แบบสก ๑๓-แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา370.5 KiB6916
แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (PDF File)390.5 KiB6291
แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (Word File)379.5 KiB3160
แบบสก ๑๕-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน205.9 KiB6330
แบบสก ๑๖-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์นิเทศ197.8 KiB5457
แบบสก ๑๗-แบบยินยอมให้เผยแพร่โครงงาน 132.3 KiB4381
แบบสก ๑๙ -ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (PDF File)180.3 KiB4913
แบบสก ๑๙ -ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (Word File)449.5 KiB2225