แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

NameSizeHits
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา ฉบับภาษาอังกฤษ418.9 KiB1918
แบบสก ๐๑ แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา221.5 KiB5780
แบบสก ๐๒-แบบเสนองานสหกิจศึกษา314.5 KiB6684
แบบสก ๐๓-ใบสมัครงานสหกิจศึกษา155.6 KiB6854
แบบสก ๐๔-ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์193.3 KiB4803
แบบสก ๐๕-แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา153.8 KiB4012
แบบสก ๐๖-สัญญาเข้ารับการปฎิบัติงาน133.6 KiB3752
แบบสก ๐๗-แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน199.3 KiB4902
แบบสก ๐๘-แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา202.2 KiB4470
แบบสก ๐๙-แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา195.5 KiB5333
แบบสก ๑๐-แบบแจ้งการออกนิเทศ297.5 KiB2438
แบบสก ๑๒-แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา112.7 KiB2614
แบบสก ๑๓-แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา370.5 KiB4249
แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (PDF File)390.5 KiB4630
แบบสก ๑๔-แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (Word File)379.5 KiB1435
แบบสก ๑๕-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน205.9 KiB4363
แบบสก ๑๖-แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับอาจารย์นิเทศ197.8 KiB3856
แบบสก ๑๗-แบบยินยอมให้เผยแพร่โครงงาน 132.3 KiB2618
แบบสก ๑๙ -ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (PDF File)180.3 KiB1715
แบบสก ๑๙ -ขออนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ (Word File)449.5 KiB845