ขั้นตอนการรับนักศึกษา

ขั้นตอนการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

  1. เจ้าหน้าที่จัดส่งหนังสือสำรวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา และ แบบแจ้งรายละเอียดงานสหกิจศึกษา ให้กับสถานประกอบการ เพื่อสถานประกอบการสำรวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ก่อนส่งแจ้งรายละเอียดงานพร้อมจำนวนตำแหน่งงานที่ต้องการกลับมาที่คณะ ในช่องทางที่สถานประกอบการสะดวก (ไปรษณีย์ โทรสาร อีเมล์)
  2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการในฐานข้อมูลพร้อมทั้งประกาศงานที่สถานประกอบการเปิดรับสมัครงานสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาทราบบนระบบออนไลน์ของแต่ละสาขาวิชา
  3. นักศึกษาแจ้งชื่อสถานประกอบการที่ต้องการสมัครงานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในกระบวนการ Matching (สาขาวิชาพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกสถานประกอบการของนักศึกษา)
  4. นักศึกษายื่นจดหมายสมัครงานสหกิจศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐาน ที่ตนสนใจผ่านเจ้าหน้าที่งานสหกิจศึกษา
  5. เจ้าหน้าที่จัดส่งจดหมายสมัครงานพร้อมเอกสารหลักฐานของนักศึกษาสหกิจศึกษาให้สถานประกอบการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งสถานประกอบการจะแจ้งผลการคัดเลือก โดยส่งแบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก กลับมายังศูนย์สหกิจศึกษา ทั้งนี้สถานประกอบการอาจนัดหมายสัมภาษณ์นักศึกษาผ่านช่องทางต่าง ๆ กับคณะหรือโทรศัพท์สัมภาษณ์นักศึกษาเป็นการเบื้องต้นได้
  6. เจ้าหน้าที่ประกาศผลให้นักศึกษาทราบบนระบบออนไลน์
  7. เจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือส่งตัวนักศึกษาต่อสถานประกอบการเพื่อยืนยันการเข้าปฎิบัติงานสหกิจศึกษา
  8. นักศึกษาจะติดต่อสถานประกอบการเพื่อนัดหมายเข้ารายงานตัว หลังจากทราบผลการคัดเลือกแล้ว