สารจากอธิการบดี

สารจากอธิการบดี

 

26

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงให้ความสำคัญกับสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตให้สามารถทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา โดยให้นักศึกษามีโอกาสได้พบกับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติงานจริง มีความพร้อมในด้านการประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยกับการทำงานจริงในสถานประกอบการ การปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในสถานประกอบการ การสื่อสารในองค์กร และการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการทำงาน ส่งผลให้เป็นบัณฑิตที่สามารถทำงานในสถานประกอบการได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา

จากการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการสนับสนุนจากสมาคมสหกิจศึกษาไทยได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการกำหนดแนวปฏิบัติ กระบวนการ วิธีการที่ทำให้นักศึกษาได้เป็น “บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ” ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้ความร่วมมือจากสถานประกอบการ จากการดำเนินงานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ และรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์การบรรลุความสำเร็จของการดำเนินสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนางานสหกิจศึกษาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WiL) โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดจากรูปแบบสหกิจศึกษา  เพื่อพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้เหมาะสมกับแต่ละสาชาวิชาชีพ ทำให้นักศึกษาได้รับ   การพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 

                                                                        รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ

                                                                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี