วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

“ส่งเสริมบัณฑิตให้เชียวชาญ  สร้างความชำนาญจากการปฏิบัติ  ยืนหยัดบนคุณธรรมและจริยธรรม”
พันธกิจ
ส่งเสริมการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ประสาน เชื่อมโยงการปฏิบัติงานและสร้างความวสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  และสถานประกอบการ  เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ชีวิต เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและบริการข้อมูลข่าวสาร  เกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้กับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทำนุบำรุง ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และรักษาสิ่งแวดล้อม บริการจัดการเชิงธรรมภิบาล  บุคคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วัตถุประสงค์
สำนักสหกิจศึกษามีวัตถประสงค์ที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  ก่อนสำเร็จการศึกษา  เพื่อนักศึกษาได้มีการปรับตัว  ให้สามารถเข้ากับสังคมการทำงานจริง  และเพิ่มโอกาสการมีงานทำของนักศึกษา  โดยฝึกให้บัณฑิตมีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์  ควบคู่กับความรู้ทางด้านวิชาการ  มีจริยธรรมควบคู่กับการมีคุณธรรม