ภาพกิจกรรม พิธีมอบรางวัลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. 2563 ระดับเครือข่าย

เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ได้จัดพิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปีพ.ศ. 2563 เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องนลินวิทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด เป็นประธานมอบรางวัลสถานศึกษาและสถานประกอบการดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 และรองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิช ประธานเครืข่ายพัฒนสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน มอบประกาศนีบัตรและเงินรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดในกิจกรรมครั้งนี้ ด้วย

 

NC
NC

Comments are closed.