ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัทไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. รศดร.กฤษรัชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ  บริษัทไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด  โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัทไทยก้าวไกลกรุ๊ป จำกัด นำโดย นางสุนันท์ ตั้งจริยา กรรมการผู้จัดการ  นางสาวณิชมน ตั้งจริยา ผู้ช่วยผู้จัดการฝายการตลาด นายวิรัช ชัยอัศวนันต์ รองกรรมการผู้จัดการ นายจตุรงค์ อิ่มธีรนนท์ ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ และนายวรุตติ์ คุณติรานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ณ ห้องประชุมบัวหลวง 3 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการบูรณาการด้านการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสำหรับบริษัท และเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ทรัพยากรและบุคลากร ตลอดจนการผลิตบุคลากร หรือพัฒนาบุคลากรเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันพัฒนาให้มีคุณภาพ มาตรฐานและปริมาณ สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่าย และเพื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC
NC

Comments are closed.