มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เข้าศึกษาดูงาน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักสหกิจศึกษา และระบบสหกิจศึกษาออนไลน์ ของมทร.ธัญบุรี รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายด้านสหกิจศึกษาและเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา  ณ ห้องประชุมบัวน้ำเงิน ชั้น 4 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  โดยมี ดร.กิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา อาจารย์เบญจพร มีพร้อม  หัวหน้างานสหกิจศึกษา และ อาจารย์กุลศิริ วรกุล คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ อาจารย์ทิพย์วัน สุขสัน  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาจารย์ประภาส กลับนวล  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาจารย์รุจิกา ธรรมลักษมี  หัวหน้าสาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา และเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

 

 

 

 

NC
NC

Comments are closed.