ภาพบรรยากาศพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ บริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ บริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด  โดยมี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท โนว์เลดจ์ ไฟร์ อินฟินิตี้ จำกัด นำโดย นายเชิดชอ เชื้อสมบูรณ์ ประธานกรรมการบริหาร ว่าทีที่ร้อยตรีหญิง ลัดดา คำลือ  นายอภิชัย รุ่งเลิศอารมย์ และนายณ.พงษ์ สุขสงวน  กรรมการผู้จัดการ นายสดุดดี มะลิซ้อน ผู้จัดการโครงการ นางสาวฐิติมา เมฆา ธุรการ และนายภูรินทร์ ดีล้วน วิศวกร เพื่อสนับสนุนให้มีการศึกษา วิจัย ร่วมกัน ในการพัฒนาความรู้ ทางวิศวกรรมศาสตร์และการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์ โดยการแลกเปลี่ยน หรือถ่ายทอดความรู้ ทักษะประสบการณ์ในหลายรูปแบบ เช่น การจัดฝึกอบรม สัมมนา การประยุกต์ภาควิชาการ การฝึกปฏิบัติงาน ดูงาน รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาเพื่อการเพิ่มทักษะ คุณวุฒิ ให้กับบุคลากร ต่อไป

 

 

 

 

NC
NC

Comments are closed.