ภาพบรรยากาศการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายวิรัช  โหตระไวศยะ ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ  โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด รองอธิการบดี  รศ.ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ นายกิตติวัณณ์ นิ่มเกิดผล ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา คณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวศิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล นายคณิต  จันทรเรืองนภา ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงานบริหารความสัมพันธ์กับธุรกิจ และนายศรัณย์ คุ้งบรรพต ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายงานสรรหาและว่าจ้างบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) ของนักศึกษาพร้อมเสริมทักษะ และประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานสามารถค้นหาและพัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเหมาะสม เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ รู้จักตน รู้จักคน รู้จักงาน รู้จักการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

NC
NC

Comments are closed.