ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10
มิถุนายน 6, 2019
รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3
กรกฎาคม 9, 2019

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 12-14 มิถุนายน 2562 สำนักสหกิจศึกษาได้จัดโครงการฯ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ กับการทำงาน และนำมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ต่อไป

 

NC
NC

Comments are closed.