Tag Archive: โรงแรมมิราเคิล แกรนด์

ต.ค. 09

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สหกิจศึกษานานาชาติ :หมากตัวสำคัญเพื่อก้าวทันประชาคมโลก”

IMG_6832

เครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สหกิจศึกษา : หมากตัวสำคัญเพื่อก้าวทันประชาคมโลก” เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและแสวงหาแนวทางการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษานานาชาติ และเพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิกเครือข่ายฯได้เตรียมการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษานานาชาติ โดยมุ่งเน้นประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) เพื่อสอดรับกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นต่อไป ในวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้อง JUPITER ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ แจ้งวัฒนะ

Continue reading »

ก.ย. 24

เชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สหกิจศึกษานานาชาติ :หมากตัวสำคัญเพื่อก้าวทันประชาคมโลก”

aec

เครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สหกิจศึกษา : หมากตัวสำคัญเพื่อก้าวทันประชาคมโลก” เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและแสวงหาแนวทางการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษานานาชาติ และเพื่อให้มหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิกเครือข่ายฯได้เตรียมการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษานานาชาติ โดยมุ่งเน้นประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) เพื่อสอดรับกับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นต่อไป ในวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้อง JUPITER ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ แจ้งวัฒนะ  

Continue reading »