สกอ.

สำนักสหกิจศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักสหกิจศึกษา ในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

สำนักสหกิจศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักสหกิจศึกษาในระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเพื่อศึกษาดูงานด้านสหกิจศึกษา นวัตกรรมการให้บริการ การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา เพื่อศึกษา Best Practice ภายนอกมหาวิทาลัยฯ และเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์และส่งเสริมบรรยากาศการทำงานที่ดีร่วมกันของบุคลากรในสำนักฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา  และผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย

กุมภาพันธ์ 18, 2016

โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักสหกิจศึกษา ปี2559

สำนักสหกิจศึกษาได้จัดโครงก […]