Category Archive: รายงานการประชุม

วาระการประชุม/สรุปการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา

May 24

การประชุมประจำปี พุทธศักราช 2555

ไฟล์เอกสารข้างต้นนี้มีไว้สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ …

Continue reading »

May 20

การประชุมประจำปี พุทธศักราช 2554

ไฟล์เอกสารข้างต้นนี้มีไว้สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ …

Continue reading »

May 20

การประชุมประจำปี พุทธศักราช 2553

ไฟล์เอกสารข้างต้นนี้มีไว้สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ …

Continue reading »

May 20

การประชุมประจำปี พุทธศักราช 2552

ไฟล์เอกสารข้างต้นนี้มีไว้สำหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ …

Continue reading »