Category Archive: รายงานข้อมูลสหกิจศึกษา

เป็นเอกสารสำหรับการแสดงรายงานข้อมูลสหกิจศึกษา 3 ด้าน ดังนี้ สถิติสหกิจศึกษา หลักสูตรสหกิจศึกษา ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

พ.ย. 12

กราฟแสดงข้อมูล จำนวนนักศึกษา และ จำนวนสถานประกอบการ สหกิจศึกษา และ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบอื่น ปี 54-56

Continue reading »

พ.ย. 07

คณาจารย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา”

คณาจารย์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิ …

Continue reading »

Continue reading »

มิ.ย. 01

หลักสูตรสหกิจศึกษา

มิ.ย. 01

สถิติสหกิจศึกษา

ข้อมูลด้านสถิติสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั …

Continue reading »